!!! Check Out Our Sister Resort - Andamanee !!!
 
     
 
Theparat travel lodge and Restaurant ::: Discount/Budget/Cheap City Hotels Krabi Town Reservation & More Destinations  :::
Check In
Check Out
Room


WWW
thepparatlodge.com
MSN Search
View Book Sign up Book Gallery Picture

    Name - Jonathan
    URL -
     Message :

    Just want to say Thank you for being so nice to us, we have loved our stay here in Krabi. You have beed great for us. Thanks

    Date Sign : 2008-10-23 13:52:29 GMT+7

    Name - Neil, Declan & Katie, Ireland
    URL - [email protected]
     Message :

    Thank you all at Theparat Lodge for making our stay in Krabi a very enjoyable one. Your help & advice were invaluable. A lovely place to stay. Thanks again.

    Date Sign : 2008-10-23 13:50:35 GMT+7

    Name - Lisa & Mark Francis, UK
    URL - [email protected]
     Message :

    Dear Apple & Family. You have a lovely home. Your hotel and rooms are spotless !. We are having a very relaxing time. Thank you .

    Date Sign : 2008-10-23 13:49:23 GMT+7

    Name - Vanessa and Hicholas Steinke from Canada
    URL - [email protected]
     Message :

    Dear Apple & Sue and Family. You are so generous and helpful, and have made our stay here very enjoyable. You also went to great length to suggest how we can discover Krabi, and made us feel very welcome. Thank you so much for your hospitality

    Date Sign : 2008-10-23 13:46:10 GMT+7

    Name - Daisuke Masuda
    URL - Japanese
     Message :

    Thank you !. I love THEPARAT !

    Date Sign : 2008-10-23 13:44:53 GMT+7

    Name - John, Sven and Andrea
    URL - From Leichtenstein
     Message :

    We have been travelling for two month through many countries, but your hotel was the nicest and most helpfull we had been. A lovely hotel like this is everyone's wish.

    Date Sign : 2008-10-23 13:41:38 GMT+7

    Name - Daniel and Claudia
    URL - [email protected], [email protected]
     Message :

    Thank you very much for your information and your help while I am staying at your hotel. You are the best english speaking that I ever met.

    Date Sign : 2008-10-23 13:38:55 GMT+7

    Name - Shunsuke
    URL - From Chiang Mai
     Message :

    I stay this lodge only one night but I enjoy staying enough. Wanna come again. 2005 Apr 30.

    Date Sign : 2008-10-23 13:37:31 GMT+7

    Name - sao
    URL - loei
     Message :

    ä´éÁÕâÍ¡ÒÊä»à·ÕèÂÇ·Õè¡ÃкÕè¤ÃÑé§áá¡Ñºà¾×è͹ 2 ¤¹ äÁèà¤Âä»ÁÒ¡è͹ ä´éª×èÍ·Õè¾Ñ¡¨Ò¡web site áËè§Ë¹Ö觡çä´éâ·Ã¶ÒÁáÅШͧ·Õè¾Ñ¡ 件֧·ÕèʹÒÁºÔ¹¡ÃкÕè¤Ø³à»ÔéÅ¡çä»ÃѺ äÁè¤Ô´ÇèÒ¨Ðä´éÃѺºÃÔ¡Ò÷ÕèàµçÁ·Õè ¤Ø³à»ÔéŹèÒÃÑ¡ÁÒ¡æ à»ç¹à¾×è͹·Õè´Õ àÃÒ¾ºÍØ»ÊÃä¡è͹à¢éÒ·Õè¾Ñ¡¤×ÍÁÕ¼Ùéâ´ÂÊÒä¹Í×è¹ËÂÔº¡ÃÐà»ëÒà´Ô¹·Ò§¼Ô´ãºä» àÃÒ¨Ö§µéͧÃͤÍÂàÇÅÒÇèÒà¤éÒ¨ÐàÍÒ¡ÅѺÁҤ׹àÁ×èÍäËÃè ä´é¤Ø³à»ÔéÅà»ç¹¸ØÃÐ àÃÒä´é¡ÃÐà»ëҤ׹ã¹Çѹ¹Ñé¹ËÅѧ¨Ò¡·ÕèµÑÇàÃÒʺÒÂä»à´Ô¹ªéÍ»»Ô駡ÅѺÁÒ»ÃÐÁÒ³ 3 ·ØèÁ àÃÒàË繡ÃÐà»ëÒàÃÒÍÂÙè·ÕèâçáÃÁáÅéÇ ¹Õè¡çà»ç¹ºÃÔ¡Ò÷ÕèàÃÒ»ÃзѺã¨ÁÒ¡·Õà´ÕÂÇ ÂѧÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ¹Ñé¹ ªèǧ·ÕèàÃÒä»à·ÕèÂÇ à»ÔéÅ ´ÙáÅ áÅÐà»ç¹à¾×è͹·Õè´ÕÁÒ¡ ÍÂÒ¡ä»à·ÕèÂÇÍÕ¡ ¶éÒÁÕâÍ¡ÒʨÐä»á¹è¹Í¹ ¢Íº¤Ø³ÍÕ¡¤ÃÑ駹ФФ¹àÅÂ

    Date Sign : 2008-10-23 13:34:43 GMT+7

    Name - Ajay Kumar Gaja
    URL - [email protected]
     Message :

    20th April, This is my first trip abroad. The sight of Bangkok airport was frightening. I was terrified there. But, to my surprise, from the time is met you, I felt so much thaken care of and so well greeted, I can only thank you for the warmth you have provided. It was great that every question I had asked was answered. I love the room and locationof the hotel. Hope you do well in future. I am very sure that I will come back to Krabi and will stay in the same hotel. I would love to host you in "India". Thank you.

    Date Sign : 2008-10-23 13:33:19 GMT+7

 [ Prev = 5]   1   2   3   4   5  6  7   8   [ Next = 7] 
 
 

Thepparat Lodge Krabi
151 - 155 Maharaj Road, Paknam, Muang, Krabi 81000 Thailand
Phone: (+66) 075.622.048-9
Fax: (+66) 075.611.413
Contact Person:Ms.Bhashinee Bhumibhamon
Ms.Wimonrat Bhumibhamon
E-mail :  [email protected] or [email protected]


Best view with IE4.x+ , Mozilla , Opera , Standard W3C with

Copyright © Theparat Travel Lodge 2005. All rights reserved.

Power and Develop by 108WEB.COM